Regulamin sklepu internetowego

www.basedevie.eu

§ 1

Słownik pojęć i postanowienia wstępne

 1. Słownik pojęć:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów poprzez Stronę;
  2. Konsument– osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizyczna dokonująca Zamówienia bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy, nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
  4. Konto – konto Klienta który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Logowanie do Konta Klienta polega na wpisaniu loginu (identyfikator Klienta) oraz hasła (ciąg znaków uwierzytelniających logowanie do Konta klienta);
  5. BCLTH - BCLTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Żupnicza 18/73, 03-821 Warszawa, wpisana do KRS pod nr: 0000933954, legitymująca się numerem NIP: 1133046036 oraz REGON: 52050815000000.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.basedevie.eu wraz z załącznikami.
  7. Strona – sklep internetowy https://www.basedevie.eu/
  8. Produkt/y – rzecz/y ruchoma/e przeznaczona/e do sprzedaży poprzez Stronę, na które Klient składa Zamówienie.
  9. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez Stronę, skutkujące zawarciem umowy pomiędzy BCLTH a Klientem.
 2. Regulamin określa zasady:
  1. składania i realizacji Zamówień,
  2. ustalania i uiszczania ceny zakupu,
  3. dokonywania płatności przez Klienta,
  4. przesyłki,
  5. odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów,
  6. składania reklamacji.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 4. Zamówienia i sprzedaż realizowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Miejscem realizacji Zamówień jest siedziba firmy BCLTH.

 § 2

Składanie zamówień

 1. Zamówienie poprzez Stronę ma charakter umowy na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Umowa zostaje zawarta na okres niezbędny do realizacji Zamówienia i praw Klienta z tytułu odstąpienia od umowy i rękojmi.
 2. Klient w celu złożenia Zamówienia korzysta ze Strony dokonując rejestracji i tworząc Konto Klienta lub dokonuje zakupu bez rejestracji.
 3. W celu dokonania rejestracji Konta należy wybrać opcję „Stwórz konto” dostępną na Stronie.
 4. Klient ma prawo usunięcia Konta w każdym czasie. W tym celu Klient powinien skontaktować się z BCLTH pod adresem mailowym kontakt@basedevie.eu.
 5. Do korzystania ze Strony oraz składania Zamówień niezbędne są:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safarii,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 6. Przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Klient dokonuje wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty. Wybór Produktów wchodzących w skład Zamówienia jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, zawierające:
  1. Produkty stanowiące przedmiot Zamówienia;
  2. łączną cenę Zamówienia, koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe (o ile występują);
  3. metody płatności;
  4. sposób dostawy i adres Klienta;
 8. Naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę” należy rozumieć jako złożenie oświadczenia “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Dane niezbędne do realizacji zamówienia podawane przez Klienta, powinny być prawdziwe oraz aktualne. Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych może uniemożliwić prawidłową realizację Zamówienia. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, BCLTH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia BCLTH niezwłocznie powiadamia Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 11. BCLTH zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia gdy:
  1. Klient poda nieprawidłowe,nieprawdziwe lub niepełne dane;
  2. Zamówienie zostanie złożone w sposób nieprawidłowy;
  3. BCLTH obiektywnie uzna, że w przypadku danego Zamówienia występuje próba dokonania oszustwa, rozumiane jako działanie Klienta niezgodne z prawem, w szczególności: naruszanie integralności Strony, wykorzystywanie Stron niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie loginu lub hasła osoby trzeciej lub podszywanie się pod inną osobę;
  4. poprzez usterkę bądź awarię techniczną Strony zostaną przedstawione Klientowi błędne dane o których mowa w pkt 7) powyżej.
 12.  Strona oraz jej zawartość chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się ingerowania w Stronę bez zgody BCLTH.
 13. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 1-5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta na koncie bankowym BCLTH.
 14. Jeżeli termin realizacji Zamówienia mógłby ulec wydłużeniu Klient jest o tym fakcie informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienia lub niedostępności części/całości Produktów objętych Zamówieniem Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie:
  1. realizacji Zamówienia jedynie w tej części w której Produkty są dostępne, lub
  2. odstąpienia od umowy.
 15. BCLTH informuje, iż rzeczywisty wygląd i kolorystyka Produktów może różnić się od tych prezentowanych na Stronie. Powyższe wynika z faktu, iż sposób odwzorowania kolorów na Stronie zależny jest od używanego przez Klienta urządzenia. BCLTH nie gwarantuje iż urządzenie Klienta wiernie odwzorowuje rzeczywiste kolory Produktów.
 16. Procedura realizacji Zamówienia ze strony BCLTH zostaje rozpoczęta wraz z otrzymaniem zapłaty od Klienta.
 17. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem terminów wyznaczonych na przerwy techniczne, o czym Klient jest informowany komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie.
 18. Klient ma prawo do bieżącej komunikacji z BCLTH poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie.

§ 3

Wysyłka i płatność

 1. BCLTH realizuje Zamówienie za pośrednictwem Kuriera z dostawą pod adres wskazany przez Klienta lub do paczkomatu obsługiwanego przez firmę InPost S.A. wskazanego przez klienta w trakcie składania Zamówienia. Rodzaje wysyłek realizowanych przez BCLTH określone są na Stronie.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 3. Zaleca się, aby Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera lub z paczkomatu obsługiwanego przez firmę InPost S.A., sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania BCLTH zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera lub powiadomić InPost S.A. o zaistniałych nieprawidłowościach oraz powiadomić o tym BCLTH.
 4. O dostępnych formach płatności Klient jest informowany na Stronie, przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez BCLTH potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
 5. BCLTH nie wysyła Produktów z płatnością za pobraniem.
 6. Klient otrzymuje informację o całkowitej cenie wykonanej usługi wraz z kosztami wysyłki najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.
 7. Ceny Produktów widniejące na Stronie zawierają ustawowy podatek VAT. Ceny Produktów umieszczone na Stronie nie zawierają kosztów wysyłki.
 8. Ceną wiążącą dla Klienta składającego Zamówienie jest cena podana na Stronie przy danym Produkcie w chwili składania Zamówienia.
 9. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 14 dni roboczych. Czas przesyłki może się wydłużyć o czym BCLTH poinformuje Klienta.
 10. BCLTH zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, zmiany cen wysyłki, zmiany asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
 11. Wszelkie informacje na temat promocji, aktualnie obowiązujących w sklepie internetowym, są zamieszczone na Stronie oraz mogą być wysyłane do Klientów, jeżeli wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych treści handlowych.

 § 4

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania Produktu.
 2. W razie odstąpienia umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klientowi zwraca się dokonane płatności z wyłączniem kosztów przesyłki. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do BCLTH. Produkt będący przedmiotem odstąpienia od umowy powinien być bez wad oraz znamion użytkowania. Produkt nie może być: zabrudzony, wyprany, zmodyfikowany, zniszczony oraz powinien posiadać wszystkie metki i etykiety.
 3. Zwrot płatności po odstąpieniu przez Klienta od umowy następuje:
  1. w terminie 14 dni od doręczenia zwróconego przez Klienta Produktu do siedziby BCLTH, lub
  2. w terminie 14 dni od otrzymania przez BCLTH formularza odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wysłaniem Produktu do Klienta.
 4. BCLTH dokonuje zwrotu płatności na numer konta bankowego wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy lub na numer konta bankowego z którego dokonana była płatność, jeżeli Klient nie podał innego numeru konta bankowego.
 5. BCLTH dopuszcza możliwość zwrotu przez Klienta jedynie wybranej części Zamówienia. W tej sytuacji Klientowi nie jest zwracany koszt dostawy. BCLTH zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w części w której dokonany został zwrot w terminie 14 dni od doręczenia do siedziby BCLTH zwróconej części Zamówienia. Ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 § 5

Reklamacje

 1. BCLTH obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktów, na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient składa reklamację na piśmie, dołączając reklamowany Produkt, dowód zakupu, oraz pisemny opis wad Produktu.
 3. BCLTH rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Produktu zgodnie z ust. 1 powyżej.
 4. W przypadku uznania reklamacji BCLTH zobowiązuje się w terminie 14 dni od uznania reklamacji wymienić Produkt na wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W tej sytuacji Strony zwracają sobie to co wzajemnie od siebie otrzymały.
 5. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego Produktu. Koszty wysyłki zwracane są według standardowego cennika Poczty Polskiej adekwatnie do wagi i wielkości danej przesyłki.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Klienta z zastrzeżeniem, że podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. Ponadto podanie numeru konta klienta jest niezbędne do zrealizowania przez BCLTH uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, reklamacji i odstąpienia od umowy.
 2. Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest BCLTH.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby BCLTH lub poprzez e-mail: kontakt@basedevie.eu
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez BCLTH w celu:
  1. realizacji Zamówienia;
  2. wykonania ciążących na BCLTH obowiązków prawnych: z tytułu rękojmi, reklamacji, odstąpienia lub rozwiązania umowy, obowiązków wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, utrzymania Konta Klienta na Stronie, w celu wykazania spełniania obowiązków rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych, dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez BCLTH.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez BCLTH:
  1. pracownikom i współpracownikom BCLTH,
  2. podmiotom przetwarzającym w imieniu BCLTH dane osobowe Klienta, uczestniczącym w wykonaniu umów w zakresie przesyłki Zamówień.
 7. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. prawo usunięcia danych osobowych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych; 
 8. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.
 9. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
  1. w celach marketingowych, w tym profilowania;
  2. w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez BCLTH, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
 11. Klient może realizować prawa związane z ochroną danych osobowych, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 12. BCLTH udzieli Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa powyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, BCLTH informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 13. Jeżeli BCLTH nie podejmie działań w związku z ww. żądaniami Klienta o których, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 14. BCLTH informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. BCLTH nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 15. Na żądanie Klienta, BCLTH informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić BCLTH.

§ 7

Polityka cookies

BCLTH wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki o charakterze tekstowym dostarczane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu. Sklep wykorzystuje cookies w celu obsługi Klienta oraz podczas procesu Zamówienia. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując opcje przeglądarki internetowej.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Umowa między BCLTH a Klientem zostaje zawarta według prawa polskiego i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy BCLTH a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ( http://www.uokik.gov.pl).

Warszawa, dnia 08.07.2020 r.