Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności serwisu basedevie.eu

1.     Informacje ogólne i definicje

1.1.          Drodzy Użytkownicy, przedstawiamy Wam politykę prywatności prowadzonego przez nas serwisu pod nazwą „BASÉ DE VIE”, który funkcjonuje pod adresem: basedevie.eu

1.2.          Ilekroć niniejsza polityka prywatności posługuje się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób zdefiniowany poniżej:

Administrator/ Operator

BCLTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Żupnicza 18/73, 03-821 Warszawa, wpisana do KRS pod nr: 0000933954, legitymująca się numerem NIP: 1133046036 oraz REGON: 52050815000000.
 

Dane osobowe

oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) w rozumieniu Przepisów RODO.

BASÉ DE VIE/Serwis

oznacza serwis internetowy jaki prowadzimy pod domeną www.basedevie.eu oraz na jej wszystkich podstronach

Regulamin

oznacza Regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej https://www.basedevie/regulamin/. Ilekroć niniejsza Polityka posługuje się jednym z pojęć zdefiniowanych w Regulaminie, należy je rozumieć tak jak w Regulaminie, chyba, że Polityka wyraźnie definiuje te pojęcia odmiennie na własne potrzeby.

Przepisy RODO

oznaczają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawę ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwane w Polityce prywatności również RODO, inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej regulujące zasady ochrony danych osobowych.

Użytkownik/ Ty/ Wy

oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

1.3.          Korzystanie z Serwisu oznacza, że akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz tej Polityki, to powinieneś niezwłocznie przestać korzystać z Serwisu.

1.4.          Jesteśmy administratorem Twoich Danych osobowych. Możecie skontaktować się z Nami za pośrednictwem poczty elektronicznej korzystając z adresu kontakt@basedevie.eu

1.5.          Przetwarzanie danych osobowych w serwisie odbywa się zgodnie z Przepisami RODO

 

2.     Jakie dane zbieramy i w jaki sposób je zbieramy?

2.1.          Serwis w ramach poszczególnych funkcjonalności zbiera następujące kategorie Danych osobowych: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne informacje, które mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Tobą.

2.2.          Część informacji o Tobie pobieramy, w sposób automatyczny, poprzez zachowywanie Twoich numerów IP, rodzaju przeglądarki i języka oraz czasu dostępu, informacji nawigacyjnych, w tym informacje o wyświetlanych przez Ciebie stronach, linkach, na które klikasz i innych czynnościach, podejmowanych w związku z Serwisem. Informacje te przechowujemy jako logi serwerowe. Mogą one być także wykorzystywane przez organy ścigania na wypadek działalności mającej charakter niedozwolony. W celu zwiększenia ochrony Twoich Danych osobowych wykorzystujemy je w formie zanonimizowanej. Przy czym anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych.

2.3.          Zbierając dane ograniczamy ich liczbę do wyłącznie tych danych, które są nam niezbędne do realizacji celu w jakim je przetwarzamy.

2.4.          Twoje dane osobowe zbieramy:

2.4.1.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone w formularzach przy korzystaniu z Serwisu.

2.4.2.     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2.5.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. Niektóre dane osobowe wymagane są do zawarcia odpowiedniej umowy lub skorzystania z niektórych funkcjonalności. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy, może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności niezbędnych do zawarcia umowy, np. złożenia zamówienia, czy jego rozliczenia.

2.6.          Jeśli kontaktujesz się z nami w sposób elektroniczny przy użyciu poczty elektronicznej, przekazane tak, dobrowolnie, Dane osobowe są automatycznie przechowywane przez Nas na zasadach i warunkach określonych w Polityce.

3.     W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

3.1.          Twoje Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

3.1.1.     w celu wykonywania na Twoją rzecz usług przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w celu umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych przez Operatora oraz nabywania towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

3.1.2.     w celu analizowania pracy Serwisu, optymalizowania jego działania – co dotyczy danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz innych podanych w toku rejestracji oraz w Profilu.

3.1.3.     w celu kontaktowania się z Tobą, w przypadku, gdy korzystasz z elektronicznych form kontaktu z Nami, nie zawierając Umowy – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych;

3.1.4.     w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych – co dotyczy danych identyfikacyjnych i kontaktowych – w tym w formie newslettera,

3.1.5.     W celu dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań użytkowników,

3.1.6.     W celu pomiarów statystycznych i doskonalenia usług świadczonych na Twoją rzecz.

4.     Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

4.1.          Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

4.1.1.     Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Twojej zgody, wszędzie Tam gdzie wymagamy zaznaczania checkbox, aby rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych w danym celu (tj. m.in. w celu rozpoczęcia przekazywania ci newslettera oraz przesyłania informacji handlowych o wybranych produktach);

4.1.2.     Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (tj. m.in. w procesie sprzedaży towarów, wysyłki towarów oraz rozpatrywania procesów reklamacyjnych, ale także przy kontakcie z nami w sprawie poszczególnych produktów przed ich nabyciem)

4.1.3.     Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie Twoich danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. np. rozliczenia się przez nas z produktów, które od nas nabyłaś/nabyłeś)

4.1.4.     Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (tj. np. na potrzeby analizowania pracy Serwisu, optymalizowania jego działania, w celu dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań użytkowników, oraz w celu pomiarów statystycznych i doskonalenia usług świadczonych na Twoją rzecz).

5.     Komu możemy przekazać Twoje Dane osobowe?

5.1.          Serwis może udostępniać Twoje Dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
5.1.1.     podmiotom świadczącym Nam usługi outsourcingowe związane z Naszą działalnością np. podmiotom świadczącym usługi księgowe czy informatyczne (w tym firmie hostingowej). W takiej sytuacji będą podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, i zawrzemy z nimi stosowne umowy.;

5.1.2.     dostawcom usług świadczonych na Twoją rzecz w przypadku ich zamówienia, takim jak podmiot obsługujący płatności, podmioty zarządzające procesem wysyłki i odbioru zamówionych przez Ciebie towarów, czy też firmom kurierskim.

6.     Czy przekazujemy Dane osobowe do Państw trzecich?

6.1.          Nie zamierzamy przekazywać Danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, w rozumieniu Przepisów RODO.

7.     Czas przetwarzania Danych osobowych

7.1.          Będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu na jaki zostały zebrane i w oparciu o konkretną podstawę prawną. To oznacza, że:

7.1.1.     Twoje Dane osobowe jakie zgromadziłeś w swoim Profilu dostępnym w Serwisie będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania Umowy, a także, po jej rozwiązaniu przez okres i w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż 3 lata od dnia realizacji Umowy lub zakończenia ostatniego procesu reklamacyjnego;

7.1.2.     Twoje Dane osobowe do których podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody.

7.1.3.     W razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu o którym mowa powyżej, usuniemy Twoje Dane osobowe.

8.     Do czego masz prawo?

8.1.          Masz prawo do uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, prawo dostępu do tych Danych oraz do uzyskania następujących informacji o:

8.1.1.     celach przetwarzania;

8.1.2.     kategoriach przetwarzanych Danych osobowych;

8.1.3.     odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a w razie jeżeli Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będzie uprawniony do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem;

8.1.4.     w miarę możliwości, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu.

8.1.5.     prawie do żądania od Nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

8.1.6.     prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.1.7.     jeżeli Dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8.1.8.     zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania w stosunku do Ciebie.

8.2.          Masz prawo do domagania się od Nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

8.3.          Masz prawo do „bycia zapomnianym” tj. do żądania od Nas niezwłocznego usunięcia Twoich Danych osobowych, a My będziemy zobowiązani te Dane bez zbędnej zwłoki usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

8.3.1.     Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

8.3.2.     cofnęłaś/ cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

8.3.3.     wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

8.3.4.     Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

8.3.5.     Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

8.3.6.     Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

8.4.          Realizacja prawa do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne:

8.4.1.     do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

8.4.2.     do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej Nam powierzonej;

8.4.3.     do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo to, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

8.4.4.     Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

8.5.          Masz prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych w następujących przypadkach:

8.5.1.     kwestionujesz prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych Danych;

8.5.2.     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych, żądając ograniczenia ich wykorzystania;

8.5.3.     nie potrzebujemy już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8.5.4.     wniosłeś/ wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. Jeżeli, przetwarzanie danych zostało ograniczone w związku z realizacją powyższych uprawnień, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, o czym poinformujemy Cię.

8.6.          Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje Dane osobowe, które Nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z Naszej strony, jeżeli:

8.6.1.     przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz

8.6.2.     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to możliwe technicznie, możesz żądać abyśmy przesłali takie Dane osobowe bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi.

8.7.          Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych, gdy:

8.7.1.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; lub

8.7.2.     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będzie nam wolno przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.8.          Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, będziesz miał prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich Danych osobowych na potrzeby marketingu takiego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będzie nam już wolno przetwarzać Twoich Danych osobowych do takiego celu.

8.9.          Ponadto, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczące Twoich Danych osobowych narusza Przepisy ODO. W przypadku Polski właściwym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.     Ciasteczka

9.1.          W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkowników.

9.2.          Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu, pozwalające na rozpoznanie Twojego urządzenia i odpowiednio wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer.

9.3.          Ciasteczka wykorzystujemy do:

9.3.1.     pomiaru ruchu na stronie internetowej,

9.3.2.     optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,

9.3.3.     utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

9.4.          W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.5.          Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9.6.          Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.7.          Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów w ramach działań analitycznych. W tym zakresie:

9.7.1.     Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 
https://www.google.com/ads/preferences/

9.7.2.     Stosujemy techniki remarketingowe, poprzez Google Remarketing Dynamiczny – Tag, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

9.7.3.     Korzystamy z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, nie przekazujemy od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

9.7.4.     Umożliwiamy logowanie się do naszych usług za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu Facebook.

9.7.5.     W każdej chwili możesz usunąć lub zablokować Ciasteczka, w tym celu warto zapoznać się z instrukcją dotyczącą lokalizacji pliku lub katalogu, który przechowuje Ciasteczka, dostępną w zakładce pomocy Twojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

9.7.6.     Profilowanie, którego możemy dokonywać nie prowadzi do podejmowania przez Nas decyzji ze skutkiem prawnym dla Ciebie.

9.7.7.     W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, który dostępny jest pod tym adresem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.